Skolistas erfarenhet och referenser

Erfarenhet

Jag har gedigen och bred kunskap om skolans styrning och de olika skolformerna efter att ha arbetat med skola och skolutveckling på olika nivåer merparten av min yrkesverksamma tid.
De nio åren mellan 2009 och 2018 arbetade jag som enhetschef och beslutsfattare vid Skolinspektionen i Lund. Min enhet ansvarade för tillsyn och granskning av förskolor och skolor i  ca trettio kommuner, bland annat Malmö, Växjö och Trelleborg, samt för många fristående skolor, bland annat Kunskapsskolan. Arbetet som enhetschef och beslutsfattare vid Skolinspektionen utmärktes av en gemensam ambition att bedriva inspektion och utredningar som tydligt syftar till skolutveckling och som präglas av ett respektfullt bemötande.

I början av 2000-talet arbetade jag som undervisningsråd på Skolverket med ett antal s.k. utvecklingsdialoger med kommuner i södra Sverige. När utbildningsinspektionen började hösten 2003 deltog jag och var också ansvarig teamledare för inspektionen i Trelleborgs kommun 2004 och även för inspektionen av gymnasie- och vuxenutbildningen i Malmö 2005.

Från 2006 till mars 2009 var jag chef för Rektorsutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid dåvarande Malmö högskola. Arbetet med RUC innebar att som chef delta i både erbjudandet och planeringen av skolutvecklingsprojekt på uppdrag av skolor och huvudmän.

Kompetenser

Som chef och ledare har jag utvecklats som människa. Jag har mycket uppskattat det nära samarbetet med mina medarbetare. Jag har ökat min kompetens att leda möten och arbetsgrupper, att vara en tydlig och coachande chef. Jag har genom många år slipat på min kompetens att föra handledande och utvecklande samtal. Jag har en utvecklad erfarenhet och kompetens att som chef leda, organisera och ansvara för en verksamhet och arbetsmiljö med ett 20-tal medarbetare, många projekt och korta ledtider.

Som beslutsfattare i tillsyn och granskning utvecklades min förståelse för skolverksamhet i ett systemiskt helhetsperspektiv. Även om man fattar beslut utifrån olika områden så måste man ha insikter och förståelse för hur dessa samverkar för, eller motverkar, en framgångsrik undervisning och utbildning för eleverna. Det är därför också väsentligt att förstå vilken empiri som måste finnas för varje del i ett beslut.

Som inspektör utvecklade jag min kompetens att utifrån relativt korta besök med många intervjuer med en skolas eller huvudmans olika funktioner, kunna utreda och analysera situationer och utsagor på ett objektivt och rättvisande sätt. Självklart utvecklade jag även kompetens att analysera relevant dokumentation. Jag har förmåga att förstå både styrkor och svagheter utifrån en helhetssyn på skola, utbildning och lärande samt hur man ska ställa frågor som inte är ledande och vilka följdfrågor som kan krävas. Jag har en utvecklad förståelse hur de olika funktionerna på en skola tillsammans skapar optimala förutsättningar för elevernas resultat.

Under åren som undervisningsråd på Skolverket deltog jag i slutet av 1990-talet bl.a. i utvärderingen av gymnasieskolan, kvalitetsgranskningen år 2000 av bedömning och betygssättning samt ett antal utvecklingsprojekt kring bl.a. språkutveckling, skolbibliotek och kultur. Jag ingick jämte några kollegor i början av 2000-talet i Skolverkets expertgrupp för Läs och skriv, där även tre professorer ingick. I början av 2000-talet ansvarade jag för ett antal s.k. utvecklingsdialoger med kommuner i södra Sverige. När utbildningsinspektionen började hösten 2003 deltog jag och var också ansvarig teamledare för inspektionen i Trelleborgs kommun 2004 och även för inspektionen av gymnasie- och vuxenutbildningen i Malmö 2005.

Referenser

För uppdraget att utreda ändamålsenligheten i skolorganisationen i Trelleborgs kommun utgör förvaltningschef Ester Alavei referens.

Tillsammans med min kollega Lars Berglund (http://textochkommunikation.blogspot.com/) genomför jag regelbundet politikerutbildningar med olika inriktning. I den senaste omgången gästade vi Höganäs kommun, där skolverksamheten sköts av en ambitiös organisation under ledning av nämndsordförande Pia Möller och förvaltningschef Liselott Herrlin. 

Under två halvdagar gick vi igenom och problematiserade skolans styrning och ledning, samt bearbetade några av utmaningarna i form av case. 

Här några frågor som programmet byggde på:

1. Hur styrs skolan? 
2. Vad ska nämnden fatta beslut om? Vad ska man inte besluta om?
3. Hur är relationen mellan nämndens uppdrag och skolchefens?
4. Hur säkrar vi en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 
5. Hur säkerställer vi en adekvat uppföljning och analys av verksamhet och resultat?

Vill du genomföra politikerutbildning i din kommun någon form, kommer vi gärna ut och pratar igenom ett skräddarsytt upplägg!

Kontakta 

Lotta – 0702 55 56 48

Lars – 0707 91 48 08