Skolista AB

Välkommen till Skolista AB!


Jag är öppen för många typer av uppdrag. Skola och utbildning, organisation och ledarskap är områden jag arbetat mycket med.
Efter först 20 år som gymnasielärare och skolledare, och sammanlagt 20 års myndighetserfarenhet från tid som undervisningsråd på Skolverket, chef för rektorsutbildning och regionalt utvecklingscenter vid Malmö högskola och senast drygt nio år som enhetschef på Skolinspektionen, har jag bestämt mig för att ha ett något friare arbetsliv med lite olika uppdrag. Jag trappade ner under hösten 2018 på halvtid med lite utredande arbete åt HR-chefen på Skolinspektionen och startade också ett eget företag, Skolista AB. Det är både roligt och utmanande för mig. Jag har genom Skolista AB, som jag är ensam ägare till, under hösten 2018 och början av våren 2019 också arbetat med ett uppdrag att bedöma den pedagogiska ändamålsenligheten i skolorganisationen i en skånsk kommun. Bedömningen utmynnade i ett förslag till en framtida skolorganisation, vilket togs fram tillsammans med ansvarig för den kapacitetsutredning av skolorganisationen som också genomfördes. Därutöver har jag utfört kortare utredningar och uppdrag, vilka alla rör skola och skolutveckling. Jag samverkar i vissa uppdrag med en erfaren konsult, Lars Berglund, som jag också utbyter erfarenheter och kunskap med. Vi arrangerar sedan ett år återkommande en Arena för skolsamtal, småskaliga möten kring aktuella teman, såsom personalutveckling, digitalisering, digital läsning och satsningar på tillitsskapande organisationer. Under hösten 2019 har vi tillsammans bedrivit utbildning för skolnämnd och förvaltningsledning i en skånsk kommun.

Lotta Kårlind
lotta.karlind@skolista.se
0702 55 56 48